REGULAMIN CENTRUM ROZRYWKOWEGO CYBERMAGIA

Określający zasady Centrum Rozrywkowego CYBERMAGIA z siedzibą w Katowicach i przeciwwskazania do korzystania z symulatorów i urządzeń wirtualnej rzeczywistości.

Przez zakup biletu wstępu uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania, ponosząc pełną odpowiedzialność za ewentualne skutki wynikające z ich nierespektowania.

Każda osoba przebywająca w Centrum Rozrywkowym CYBERMAGIA zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz instrukcji i zaleceń Obsługi Centrum Rozrywkowego CYBERMAGIA.

 1. W celu zapewnienia możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa uczestników oraz w celu zapobiegania ewentualnym szkodom mogącym powstać w Centrum Rozrywkowym CYBERMAGIA – na obiekcie zainstalowany jest monitoring wizyjny
  z możliwością rejestrującą.
 2. Każdy uczestnik Centrum Rozrywkowego CYBERMAGIA poprzez obecność na terenie lokalu CYBERMAGIA wyraża zgodę na nagrywanie swojej osoby ( wizerunku ) i swojego podopiecznego.
 3. Na terenie całego obiektu CYBERMAGIA bezwzględnie zabronione jest:
 • palenie tytoniu i korzystanie z papierosów elektronicznych lub podobnych,
 • wnoszenie do obiektu, zażywanie oraz przebywanie pod wpływem narkotyków,  środków odurzających lub psychotropowych,
 • wnoszenie do obiektu alkoholu oraz przebywanie pod jego wpływem,
 • wnoszenie jakiejkolwiek broni i materiałów mogących zagrażać bezpieczeństwu,
 • wprowadzenie zwierząt,
 • spożywanie pożywienia niezakupionego od CYBERMAGIA,
 • wstęp do pomieszczeń oznaczonych jako „służbowe”,
 • zachowanie mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i rzeczy

W przypadku wystąpienia okoliczności nie stosowania się przez osoby do powyższych zaleceń – Centrum Rozrywkowemu CYBERMAGIA przysługuje prawo przerwania świadczonej usługi bez prawa dla użytkownika do zwrotu w jakiejkolwiek części zapłaty za świadczoną usługę.

W przypadku wystąpienia okoliczności zagrażających bezpieczeństwu -  Centrum Rozrywkowemu CYBERMAGIA przysługuje również prawo żądania opuszczenia przez użytkownika  obiektu i wezwania Policji.

Przeciwwskazania zdrowotne do korzystania z usług  Centrum Rozrywkowego CYBERMAGIA

Zaleca się, aby każda osoba przed skorzystaniem z usług Centrum Rozrywkowego CYBERMAGIA  przeprowadziła odpowiednią konsultację z lekarzem w celu uniknięcia jakichkolwiek negatywnych skutków mogących wpłynąć na stan jego zdrowia.

Centrum Rozrywkowe CYBERMAGIA przestrzega i odradza korzystania ze świadczonych przez siebie usług w przypadkach występowania m.in.: upośledzenia zmysłu równowagi i ruchu, zmęczenia, senności, problemów trawiennych, napięcia emocjonalnego lub niepokoju, migren, bólów głowy i ucha, schorzeń układu sercowego.

Przeciwwskazania wiekowe do korzystania z usług Centrum Rozrywkowego CYBERMAGIA

Ze względów bezpieczeństwa korzystanie z urządzeń wirtualnej rzeczywistości i symulatorów możliwe jest przez osoby:

 • poniżej 13 roku życia – pod opieką i za zgodą rodzica/opiekuna prawnego

Dodatkowe wymagania i ograniczenia do korzystania z symulatorów – to ograniczenie wagowe i wzrostowe, a mianowicie przeciwwskazane jest dla osób poniżej 140 cm i powyżej 200 cm wzrostu oraz powyżej 120 kg wagi.

Użytkownicy Centrum Rozrywkowego CYBERMAGIA, poprzez swoją obecność w obiekcie CYBERMAGIA -  wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku, zarejestrowanego na terenie obiektu - dla celów marketingowych działalności CYBERMAGIA i KA-System.